a fost aprobata Legea vanzarii terenurilor

19.02.2014 10:41

 

 Plenul Camerei Deputaţilor a aprobat, în 18 februarie 2014, cu 256 de voturi pentru, 20 de abţineri şi 51 de voturi împotrivă, cererea de reexaminare a Preşedintelui României cu privire la legea privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan.

 Potrivit proiectului adoptat de deputaţi, cetăţenii şi persoanele juridice aparţinând unui stat membru al Uniunii Europene sau statelor care sunt parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (ASEE) sau Confederaţiei Elveţiene pot achiziţiona teren agricol în România în condiţii de reciprocitate. Cetăţeanul unui stat terţ şi apatridul cu domiciliul într-un stat terţ, precum şi persoanele juridice având naţionalitatea unui stat terţ pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole situate în extravilan în condiţiile reglementate prin tratate internaţionale, pe bază de reciprocitate, în condiţiile prezentei legi.

Înstrăinarea, prin vânzare, a terenurilor agricole situate în extravilan se face cu respectarea condiţiilor de fond şi de formă prevăzute de codul civil şi a dreptului de preempţiune al coproprietarilor, arendaşilor, proprietarilor vecini, precum şi al statului român, prin Agenţia Domeniilor Statului, în această ordine, la preţ şi în condiţii egale. Terenurile agricole situate în extravilan pe o adâncime de 30 km faţă de frontiera de stat şi ţărmul Mării Negre, către interior, precum şi cele situate în extravilan la o distanţă de până la 2.400 m faţă de obiectivele speciale pot fi înstrăinate prin vânzare-cumpărare doar cu avizul specific al Ministerului Apărării Naţionale, eliberat în urma consultării cu organele de stat cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale, prin structurile interne specializate menţionate la art. 6 alin.(1) din Legea nr.51/1991 privind siguranţa naţională a României, cu modificările ulterioare”, mai precizează legea adoptată de deputaţi şi citată de Agerpres.

 Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României Partea I. Normele metodologice vor fi emise în termen de 7 zile de la data intrării în vigoare a legii şi vor fi aprobate prin ordin comun al ministrului Agriculturii, al ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, al ministrului Apărării Naţionale şi al ministrului Culturii.

Până la data publicării normelor metodologice în Monitorul Oficial al României, Partea I, se aplică regulile de drept comun, prevede actul normativ aprobat în Camera Deputaţilor.  (agroinfo.ro)