Legea pajistilor - cum pot fi scoase terenurile din circuitul agricol

29.08.2013 09:28

 Ministerul Agriculturii şi Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) au elaborat un proiect de ordin pentru aprobarea metodologiei scoaterii definitive/temporare din circuitul agricol a terenurilor având categoria de folosinţă pajişti permanente.

 Potrivit proiectului, în acest scop va fi înfiinţat, la nivelul Direcţiilor pentru agricultură judeţene (DAJ), Registrului electronic al scoaterii din circuitul agricol/recuperării suprafeţelor de pajişti permanente, gestionat, modificat şi completat de către DAJ, la nivel judeţean, respectiv de către direcţia specializată din Ministerul Agriculturii la nivel naţional.
 Conform documentului, în categoria terenurilor agricole neproductive sunt cuprinse terenurile: a) cu eroziune de suprafaţă foarte puternică şi excesivă; b) cu eroziune în adâncime (ogaşe, ravene, torenţi); c) afectate de alunecări active, prăbuşiri, surpări şi curgeri noroioase; d) nisipoase, expuse erodării de către vânt sau apă; e) cu aglomerări de pietriş, bolovăniş, grohotiş, stâncării şi depozite de aluviuni torenţiale; f) cu exces permanent de umiditate, sărăturate sau puternic acide; g) cu substanţe chimice, petroliere sau noxe; h) ocupate cu halde miniere, deşeuri industriale sau menajere, gropi de împrumut; i) neproductive, dacă acestea nu se constituie ca habitate natural; j) cu nisipuri mobile, care necesită lucrări de împădurire pentru fixarea acestora; k) oricare dintre terenurile prevăzute la lit. a) - j), care au fost ameliorate prin plantaţii silvice şi de pe care vegetaţia a fost înlăturată; l) terenuri afectate de alte degradări.
 Proiectul prevede interzicerea amplasării construcţiilor de orice fel pe pajişti din extravilan, făcând excepţie: a) construcţii care servesc activităţi agricole; b) reţele de comunicaţii electronice sau elemente de infrastructură necesare susţinerii acestora; c) refugii montane în caz de urgenţă; d) înfiinţarea de noi capacităţi de producere a energiei regenerabile, care să nu afecteze buna exploatare a pajiştilor, declarate de utilitate publică pentru lucrări de interes naţional, judeţean sau local, în condiţiile Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică; e) amplasarea obiectivelor de interes naţional, judeţean sau local, declarate de utilitate publică; f) lucrări privind apărarea ţării, ordinea publică şi siguranţa naţională, declarate de utilitate publică; g) lucrări în cadrul unor programe de dezvoltare locală/judeţeană/regională iniţiate de autorităţile administraţiei publice locale. (agroinfo.ro)